واژگان کلیدی نامه دوم  رهبر انقلاب به عموم جوانان در کشورهای غربی در تاریخ 8/9/94


* ایجاد امنیت

* تعامل غرب با جهان اسلام

* مبارزه با تروریسم

* تحمیل فرهنگ غرب

* اندیشه خشونت زای غرب

* رنجهای دنیای اسلام

* کشتار مردم فلسطین

* تروریسم دولتی اسرائیل

* تروریسم تکفیری

* منطق متناقض غرب