در این بخش، ترجمه نامه رهبر انقلاب به زبان های مختلف قرار داده می شود؛ ترجمه ها به شکلی قرار داده شده که با تقسیم بندی نامه، شما می توانید هر یک از بند ها را به شکل مجزا در شبکه های اجتماعی قرار دهید و در پوسترهایتان از آن ها استفاده کنید.

ترجمه نامه دوم مقام معظم رهبری به عموم جوانان غربی به زبانهای مختلف:

English | العربیة | Français | اردو | Türkçe | Español | Swahili | 日本語 | Русский

ترجمه نام اول:

(برای مشاهده ی هر یک از ترجمه ها، روی تصویر پرچم آن کشور کلیک کنید)

متن نامه به 47 زبان منتشر شد:

letter4u-text-13-lang

letter4u-english-text


letter4u-spain-text


letter4u-france-text