متن زیر را یکی از دوستان فعال در جنبش ارسال کرده است؛ نامه ی بسیار خوبی است به نظرم؛ نوع نگاه حاکم بر این نامه، از جنس همان نگاه کلان نگر است که : "قبل از هر چیز، بیایید درباره مشترکاتمان با هم حرف بزنیم"؛ این نامه را می توانید برای وبلاگهای شخصی، اینستاگرامیها، فیسبوکی ها و... کامت کنید.

سلام
Hi


چند روز پیش نامۀ رهبر ما امام خامنه‌ای برای شما ارسال شد. آیا این نامه را خوانده‌اید؟
Some days ago a letter from our leader, Imam Khamenei, was sent to you. Have you read it?

امروز به مقدّسات ما در کشورهای شما توهین می‌شود. رسانه‌های شما هر روز اقدام به هتک حرمت پیامبر ما حضرت محمد(ص) می‌کنند. این در حالی است که ما پیامبر شما حضرت عیسی مسیح(ع) را برادر پیامبر خود می‌دانیم و جان‌مان را برایش فدا می‌کنیم. حضرت مریم(س) در دین ما نماد پاک‌دامنی است و ما نام دختران‌مان را مریم می‌گذاریم. در دین ما نام بسیاری از مسلمانان عیسی، مسیح و مریم است.
These days, blasphemous contents against us are spread out from your countries. Your media take measures in relation to desecration of our holy prophet, Muhammad (pbuh), every day. Such a thing happens while we consider your holy prophet, Jesus (pbuh), as the brother of ours and we can sacrifice our lives for Him. Virgin Mary is the symbol of chastity in our religion, and there are families who name their daughters Maryam (Persian equivalent of Mary). In our religion, many of Muslims have the names which are the Persian equivalent of the name of Jesus Christ and Virgin Mary.

خواهران و برادران هم دین شما امروز در کشور ما در رفاه کامل زندگی می‌کنند و ما آنها را دوست داریم و خود را مسئول امنیت آنها می‌دانیم، اما آیا برادران و خواهران هم دین ما در کشور شما هم چنین احساسی دارند؟
The people of your religion live on all welfare in our country, we like them and feel responsible for their security; but do the people of our religion also feel this way in your countries?  

من از شما فقط یک خواهش دارم:
I have only one request:

نامۀ امام ما را بخوانید و در وجدان خود به آن پاسخ دهید. اگر منطق امام ما در نامه را تائید کردید آنگاه آن را به دوستانتان ارائه کنید.
Please read the letter of our Imam and make a reply to it for yourselves with your conscience and if you can approve its logic, present the letter to you friends.

ما از شما می‌خواهیم که نگذارید سیاست‌مدارانی که راه حقیقت را عمداً به انحراف می‌کشانند بین ما و شما دیواری از بی‌اعتمادی بسازند.
We want you not to let the politicians who deliberately make a deviation in the path of truth build a wall of distrust between you and us.

ما شما را دوست داریم و منتظر پاسخ نامه‌مان از طرف شما هستیم.
We like you and look forward to receiving your reply. 


here it is: http://english.khamenei.ir*دوستان مترجم میتوانید این نامه را به سایر زبان ها هم ترجمه کنید و برای ما بفرستید.