اینستاگرامیها! برخی کاربران از هشتگ اختصاصی letter4u برای مطالب غیرمرتبط استفاده میکنند؛ در صورت مشاهده، خیلی صمیمانه آنها را از نتیجه نامطلوب این کار (گمراه شدن مخاطبین اصلی نامه) آگاه کرده و درخواست حذف هشتگ غیرمرتبط کنید.